2017. február 28., kedd

Nemzetközi konferencia a Károlyi József Alapítvány szervezésében

SI„Európai identitás(ok), identitások Európában”
„Identité(s) européenne(s), Identités en Europe”
„Europäische Identität(en), Identitäten in Europa”

Nemzetközi konferencia a Károlyi József Alapítvány szervezésében, az Európa Tanács főtitkára, Thorbjørn Jagland úr és a Frankofónia Barátai védnöksége alatt, a Frankofónia hónap keretében, valamint a Francia és Lengyel Intézet, az Olasz Kultúrintézet, az Osztrák Kulturális Fórum,
a budapesti Holland, Szlovák és Svájci Nagykövetségek és  a Konrad-Adenauer-Stiftung Budapest
együttműködésével és támogatásával

Colloque international organisé sous le Patronage
du Secrétaire général du Conseil de l’Europe,
M. Thorbjørn Jagland
et du Groupe des Amis de la Francophonie, dans le cadre du Mois de la Francophonie, par la Fondation Joseph Károlyi, avec le soutien de l’Institut Français, Polonais et Italien, du Kulturforum Autrichien,
de l’ Ambassade des Pays-Bas, de la Slovaquie et de la Suisse
ainsi que de la Konrad-Adenauer-Stiftung Budapest.

Internationale Konferenz organisiert von der Joseph Károlyi Stiftung unter Schirmherrschaft des Generalsekretärs des Europarates, Herrn Thorbjørn Jagland, der Gesellschaft der Freunde der Francophonie, im Rahmen des Monates der Francophonie, mit Unterstützung  des Institut Français, des Polnischen Kulturinstitutes, des Istituto Italiano di Cultura, des Österreichischen Kulturforums, der Botschaft der Niederlanden, der Slovakei und der Schweiz sowie der  Konrad-Adenauer-Stiftung Budapest.


2017. március 24. péntek – március 25. szombat
Vendredi 24 mars – Samedi 25 mars 2017
Freitag den 24. März – Samstag den 25. März 2017

Károlyi Kastély, Fehérvárcsurgó
10:00 -17:00
Károlyi József Alapítvány, Károlyi Kastély, 
8052 Fehérvárcsurgó, Petőfi Sándor u. 2. Tel.  00 36 21 311 04 26
 info@karolyikastely.hu;  www.karolyikastely.hu § Károlyi József Alapítvány2017. március 24. péntek / Vendredi 24 mars / Freitag den 24. März

10:00  Megnyitó / Ouverture / Öffnung

MODERÁTOR: Göncz Borbála


Az identitás jelenségének megközelítései / Approches du péhnomène identitaire /
Ansätze des Identitätsphenomen


Prof. Dr. Martonyi János: „Mit jelent az identitás? / Que signifie identité? / Was heisst Identität?”

Dr. habil. Koller Boglárka: „Identitásdilemmák a kortárs Európában / Les dilemmes identitaires en Europe aujourd’hui / Die Identitätdilemmen im heutigen Europa

Kávészünet / Pause café / Kaffeepause

                                     MODERÁTOR: Koller Boglárka (à confirmer)

Anne Marie Thiesse: „Articuler identité européenne et identités nationales: les programmes culturels européens / Az európai identitás összeegyeztetése nemzeti identitásokkal: az európai kulturális programok / Europäische Identität mit nationalen Identitäten vereinbaren: die Europäischen kulturelllen Programme”

Göncz Borbála: „A nemzeti és európai kötődés (identitás) kapcsolata a magyar politikai elit és közvélemény körében / La relation entre le sentiment d’appartenance (l’identité) national et européen au sein de l’élite politique et de l’opinion publique en Hongrie / Das Verhältnis zwischen nationaler und europäischer Identität innerhalb der politischen Elite und der öffentlichen Meinung in Ungarn


13:00–14:00 Ebéd / Déjeuer / Mittagessen

MODERÁTOR: Georg Kreis


Identitás, egy generációs kérdés? / Identité, une question de générations? /
Identität, eine Generationsfrage?Dr. Markus Ingenlath: „Identitätsgefühl der Jugendlichen in  Deutschland un d Frankreich / A fiatalok identitás-felfogása Németországban és Franciaországban / La perception de l’identité des jeunes en Allemagne et en France

Ifigeneia Vamvakidou:Nationalistic and xenophobic trends among Greek University students. A quantitative research and a semiotic analysis about youth’s identities / Nacionalista és idegengyűlölő tendenciák a Görög Egyetem hallgatói között. Kvantitatív kutatás és szemiotikai elemzés a fiatalok identitástudatáról / Tendances nationalistes et xenophobes parmi les étudiants de l’Université grecque. Recherche quantitative et analyse sémiotique des sentiments d’identité des jeunes / Nationalistische Tendenzen und Fremdenfeindlichkeit unter griechischen Studenten. Eine quantitative Erhebung  und semiotische Analyse über Jugendidentitäten”.
(Ez az előadás nyomtatásra és kiosztásra kerül / This lecture will be printed and distributed / Cette intervention sera distribuée / Diese Vorlesung wird gedruckt)

Dr. Marko Čudić: „Identitás, trauma és a választott nyelv: Danilo Kiš és Aleksandar Tišma gondolatai a nyelvről / Identité, traumatisme et choix de la langue: Danilo Kiš et Aleksandar Tišma / Identität, Trauma  und Wahl der Sprache: Danilo Kiš und Alexander Tisma”

Merényi Zita: „Gasztronómia és identitás: Ételünk-életünk tükre intergenerációs projekt / Gastronomie et identité: mode alimentaires-mode de vie: un projet de recherche transgénérationnel / Gastronomie und Identitäten. Ein generationsübergreifendes Projekt :  Ernährungsweise – Lebensweise

Kávészünet / Pause café / Kaffeepause

MODERÁTOR: Markus Ingenlath (à confirmer)

Kerekasztal / Table ronde / Runder Tisch (1)


Identitás és politikai rendszer egy egyesült Európában? /
Identité et système politique dans une Europe „unie”?
/
Identität und politisches System in einem Vereinten Europa?
John O'Sullivan: „National Identity, Europe and Brexit / Nemzeti identitás, Európa és Brexit / Identité nationale, Europe et Brexit / Nationale Identität, Europa und Brexit”

Prof. Georg Kreis: „Mit schweizerischer Identität gegen ein Vereinigtes Europa? Geschichtspatriotismus vs Verfassungspatriotismus / Svájci identitással egy egyesült Európa ellen? Történelmi patriotizmus vs alkotmányos patriotizmus / Contre une Europe Unie avec une identité suisse? Patriotisme historique vs patriotisme constitutionnel

Mgr. Juraj Marušiak: National Identities and Their Expressions in the political Systems of Slovakia and Czech Republic since 1993 / A nemzeti identitások és kifejezésük a szlovákiai és csehországi politikai rendszerekben 1993 óta / Les identités nationales et leurs expressions  dans les systèmes politiques de Slovaquie et de la République tchèque depuis 1993/ Nationale Identitäten und deren Ausdrücke in den politischen Systemen der Slovakei und der Tschechischen Republik”

Prof. Giuseppe Martinico (It)

Őexcellenciája Eric Fournier Francia Nagykövet megjegyzései az első nap végén / Remarques à l’issue de la première journée par son Excellence l’Ambassadeur de France, M Eric Fournier / Bemerkungen S.E.Herr Eric Fournier, am Ende des ersten TagesMárcius 25. szombat / Samedi 25 mars / Samstag den 25. März
10:00 – 13:30

Kerekasztal / Table ronde / Runder Tisch (2)

MODERÁTOR: Dr Marko Čudić


Identitás, kultúra és multikulturalizmus, külön elképzelések Európában? /
 Identité, culture et multiculturalisme, des visions spécifique en Europe? /
 
Identität, Kultur, Multikulturalismus, spezifische Visionen in Europa?


           

Prof. Dr. Anton Pelinka: „Österreichische Identität – aber welches Österreich? / Osztrák identitás – de melyik Ausztria? / L’identité de l’Autriche – mais quelle Autriche?


Bohdan Cywinski (Pol) ...

René Cuperus: How to solve the tensions between European Identity, National Identity and (Multi)cultural Identity? Reflections from the Netherlands / Hogyan lehet feloldani a feszültségeket európai identitás, nemzeti identitás és (multi)kulturális identitás között? Reflexiók holland szemszögből / Comment résoudre les tensions entre identité européenne, identité nationale et identité (multi)culturelle ? Réflexions du point de vue néerlandais / Wie lassen  sich die Spannungen zwischen europäischer, nationaler und (multi)kultureller Identität auflösen? Betrachtungen aus den Niederlanden“

Dr. Barna Gábor: „A népi kultúra változó szerepe a nemzeti kultúra és identitás megszerkesztésében – a magyar példa / Modification des fonctions de la culture populaire  dans la culture nationale et identitaire: le cas de la Hongrie / Die veränderte Rolle der Volkskultur zur Gestaltung nationaler Kultur und Identität – das ungarische Beispiel”

Kávészünet / Pause café / Kaffeepause

MODERÁTOR: Barna Gábor


A nemzeti identitás szimbóluma és kifejezője: a Zene / Symbole et expression de l’identité nationale: la Musique / Symbol und Ausdruck der nationalen Identität: die MusikProf. Kiss Gy. Csaba: „A közép-európai nemzeti himnuszok identitásáról / De l’identité des hymnes nationaux d'Europe Centrale / Identität in den Nationalhymnen Zentraleuropas“

Dr. Adrian Toader-Williams: „The importance of words and tonality as hidden aspects of national anthems / A szavak és a tonalitás mint rejtett aspektus jelentősége a nemzeti himnuszokban / L’importance des paroles et des tonalités, aspects cachés des hymnes nationaux / Die Wichtigkeit  der Wörter und der Tonart, versteckte  Aspekte der nationalen Hymnen“

Bruno Moysan: „Musique et identités nationales. Liszt et la question de l'identité européenne et nationale, du XIXe siècle à nos jours: quels enseignements? / Zene és nemzeti identitások. Liszt és az európai és nemzeti identitás kérdése a 19. századtól napjainkig: milyen tanulságok? / Musik und nationale Identitäten. Liszt und die Frage der europäischen und nationalen Identität, des 19. Jahrhunderts bis heute: welche Lehren?”

Zárszó / Conclusions / Schlussfolgen


Kávészünet a koncert előtt / Pause café avant le concert / Kaffeepause vor dem Koncert  
                     
  Információ, regisztráció:  www.karolyikastely.hu 
 Károlyi József Alapítvány