2009. június 10., szerda

A Múlt és Jövő Kiadó legfrissebb ajánlatai


A Múlt és Jövő Kiadó 2009. évi kínálata bőséges irodalmi csemegét kínál az érdeklődő olvasónak.


Szomory Dezső: Zene és ének hangjainál

Kiadás ideje: 2009

Műfaja: zenei írások

Könyv ára: 3200 Ft
Szomory Dezső, bár a muzsikusi helyett az írói pályát választotta, örökre elkötelezettje lett a zenének; és nem csupán azért, mert két évig a Zeneakadémia növendéke volt: “A Zeneakadémiába beiratkozván, vad szőke sörényem sok zongora, sőt orgona fölött lobogott, mert énekhangomon kívül, mely a legszebb szopránok egyike volt, harmóniát és fúgát kultiváltam. Írói csillagfutásom e zenékből fakadt, s ezért olyan fényes és melodikus. De la musique avant tou, ez lett a jelszavam…” “Szavai pianissimo- és fortissimo-i leginkább a muzsika hullámaira emlékeztetnek. Írásmodora egyenesen lisztferenci.” Írta Kosztolányi Szomory Dezsőről, és nem ő az egyetlen, aki műveit zenének hallja. A Szomory-irodalom bővelkedik a szövegeit értelmező zenei szakszavakban, és művei – A párizsi regény, Levelek egy barátnőmhöz -- egyes részletei is a zene felől várnak magyarázatot. E kötet, mely a Színházi Élet folyóirat Zene és Ének hangjainál sorozatban megjelent írásait foglalja egybe, egyrészt az ez ideig ismeretlen muzsikus Szomory bemutatkozása, másrészt azok közé a Szomory-munkák közé tartozik, amelyek életének lezáruló szakaszában utoljára mutatták fel vállaltan zenei ihletésű, zenei töltésű, zenei hangvételű, zenei lüktetésű, utánozhatatlan irodalmi stílusát. A Zene és Ének hangjainál Szomory minden külső és belső zenéjének, beszédes csöndjeinek és zengő magányainak bölcs összefoglalása.
Somlyó Zoltán: Zsidó mezőkön

Kiadás ideje: 2009

Műfaja: versek

Könyv ára: 3200 Ft
„Somlyó Zoltán, lapunk jeles poétája, Zsidó mezőkön címmel adja ki az ősszel az Egyenlőségben megjelent szép és maradandó, zsidó témájú verseit. Köztük vannak az „Előbb, mint mások”, „Hajnali imádság”, „Egy zsidó imáiból”, „Egy régi imakönyvhöz, „Kaddis”, „Erős váram nékem az Isten!”, „Egy régi Roshasonó”, „Pászka-dal”, „Fragmentum a Kenyér című zsidómisztériumból” című és más ismert és népszerűvé vált zsidó poémák. A poéta verskönyvéhez Kosztolányi Dezső, a kiváló kritikus, a következő nagyérdekű előszót írta: …. Somlyó új kötetére, mely a magyar-zsidó költészetben új étappe jelzője lesz, felhívjuk olvasóink figyelmét. Előfizetések Dick Manó könyvkereskedésében (Erzsébet körút 12.) intézendők.“

Ez a felhívás közel 100 éve, az Egyenlőség 1912. július 14-i számában jelent meg. Egy évszázad elmúltával ideje, hogy rekonstruáljuk és megjelentessük ezt a kötetet. Aktualitásából szépségéből semmit sem veszített. Sőt. És ha már leereszkedtünk a zsidó kulturális tér Atlantiszához, felhoztuk onnét a "jeles poéta" többi kincsét is. Egy teljes -- másik -- életművet.Hámutál Bár-Joszéf: Szentjánosbogár-éjszakán


Kiadás ideje: 2009

Műfaja: válogatott versek

Könyv ára: 1500 Ft

Ezekből a versekből jelentős költő lép elénk, körülötte a viszonylag fiatal ország panorámaképe, és a zaklatott koré. A költő életrajzából annyi derül itt ki, amennyi a felnőtt olvasóra tartozik. A családból kiszakított gyerekkor, a vadonatúj anyanyelv traumái, a háborúzás, az elesett fivér, a gyász másmilyensége, a vigasztaló tengeri táj. Az érzékien izzó szerelem, az érzékiséggel átitatott növények, a tenger és a fiatalság. Az anyaság mardosó tapasztalata. A régmúlt, az orosz pogromok. A zene. A muzsikus fiú, aki fölcseréli a hangszerét fegyverre. Talán ezért olyan muzikálisak Hámutál Bár-Joszéf versei.

Kérem az olvasót, kövesse őket, kövesse szeretettel.

Gergely Ágnes


Heller Ágnes: Filozófiám története

Kiadás ideje: 2009

Műfaja: Filozófiai önéletrajz

Könyv ára: 3200 Ft
Heller Ágnes nem bíz semmit a véletlenre, sem másokra. Ebben a 80. születésnapjára megjelenő könyvben önmaga kutatójaként és filozófia-történészeként tárta és mérte fel egy roppant életmű termését, amely történetesen a sajátja. Kivételes autenticitását ki is vitatná, hiszen olyasvalaki reflexióiról van szó, akihez ez az életmű a legközelebb áll. Heller Ágnes gondolkodói bátorságára vall, hogy erős lélekkel és kellő távolságból élte és olvasta újra az életművét, hogy azt kritikus attitűddel összegezze. Maga tartott szigorú rostát felette, hogy mit tart belőle – ma – értékállónak, s mit nem. Filozófiai regényt tarthatunk a kezünkben, mégpedig olyan regényt, amelyben életrajzi tényeket nélkülözve, pusztán a gondolatok fejlődése köré építi narratíváját.

Ez a „fejlődés“-regény négy, 15 éves szakasz -- fejezetet – pillérére támaszkodik. A „tanulóévek“ során felfedezte és kipróbálta a születésével kapott képességeit – a mester, Lukács György műhelyében. „A dialógus évei“ a Budapesti (Lukács) Iskola közösségi munkájáról és eredményeiről számol be. „Az építkezés és az intervenció évei“ fejezet azt a szakaszt világítja meg, amelyben -- magányra ítélve vagy áldva – felépítette filozófiai rendszerét.

Pontosabban „dekonstrukciós“ eljárás alá vette mindazt, ami idáig történt vele – olvasmányai és egyéni gondolkodása terén. Ezzel párhuzamban – férjével, Fehér Ferenccel -- a szocialista rendszer átélt tapasztalataira építve, a baloldali rendszerek átható kritikáját is nyújtották. A napjainkkal záródó „Vándoréveim“ a nagy filozófiai (etikai) építkezést követő sokfelé kalandozó kirándulások számbavétele, az irodalomelmélet, és a „bibliai filozófia“ területeiről is. Szabadon és színpompásan, túl a nagy építkezés terhén.

A következő periódushoz, amelynek szálai és irányai már fölrajzolódnak, sok sikert és egészséget kívánunk – 120 évig.Róheim Géza: Ádám álma

Kiadás ideje: 2009

Műfaja: Tanulmánykötet

Könyv ára: 3200 FtMilyen lélektani mechanizmus áll az ember és Isten, ember és ember közötti szövetségek hátterében? Mitől esnek pánikba az istenek? Miért vonzódunk a Holdhoz? Mit mondanak a mesék a pszichoanalitikusnak? Min alapszik a telepátia? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre kínálnak választ a Róheim Géza életművéből válogatott kötet írásai. Az etnopszichoanalízis és a pszichoanalitikus antropológia megalapítójának könyvtárnyi munkássága részben – itthon is – indokolatlanul ismeretlen és föltáratlan maradt. Róheim nagyban hozzájárult ahhoz a máig tartó kísérlethez, amelynek célja, hogy értékítéletek nélkül kezeljük népek, kultúrák különbözőségét, hogy a genetikai és kulturális keveredéseket, átvételeket érzelmi felhangok nélkül, tényszerűen tudjuk szemlélni; és képesek legyünk meglátni a sokszínűség inter- és intrakulturális szépségét is – azt a szépséget, ami a kutató tudóst elbűvöli, és elkötelezi az egyetemes emberiségből és emberségből kiágazó és oda visszafonódó saját gyökerei mellett.

Forrás: www.multesjovo.hu