2016. szeptember 30., péntek

Kutatók éjszakája a Műcsarnokban

SI

Bitte aktivieren Sie den Bild-Download um sich dieses Bild anzeigen zu lassen.
Bitte aktivieren Sie den Bild-Download um sich dieses Bild anzeigen zu lassen. Ma este: Kutatók éjszakája Hogyan lesz a tudományból művészet? Bitte aktivieren Sie den Bild-Download um sich dieses Bild anzeigen zu lassen.
Bitte aktivieren Sie den Bild-Download um sich dieses Bild anzeigen zu lassen.
Bitte aktivieren Sie den Bild-Download um sich dieses Bild anzeigen zu lassen.


Szep­tem­ber 30. pén­tek, 18 órá­tól 24 óráig
Az estre a belépés ingyenes.
Néhány programunk a férőhelyek száma miatt regisztrációköteles.


18 óra­kor Sipos Mi­hály, a Mu­zsi­kás együt­tes prí­má­sa és Kar­dos Mária (gar­don) zenés tár­lat­ve­ze­té­se Szer­vá­ti­usz Jenő és Szer­vá­ti­usz Tibor ki­ál­lí­tá­sán.

He­ge­dű­szó mel­lett vé­gig­sé­tá­lunk a ki­ál­lí­tá­son, egyes szob­rok­nál meg­ál­lunk. Olyan mu­zsi­ka szó­lal meg, amely a szob­rok ke­let­ke­zé­se­kor az al­ko­tók­nak is igen ked­ves le­he­tett.
Bitte aktivieren Sie den Bild-Download um sich dieses Bild anzeigen zu lassen.
Bitte aktivieren Sie den Bild-Download um sich dieses Bild anzeigen zu lassen.
Bitte aktivieren Sie den Bild-Download um sich dieses Bild anzeigen zu lassen.
19 és 21 órakor
Kortárs művészeti könyvtár és archívum

„A mű­vé­szek­nek nincs szük­sé­gük ada­tok­ra, mint a tu­dós­nak. Ezért irigy­lem őket.” (Bé­késy György No­bel-dí­jas bio­fi­zi­kus) De a mű­vé­szet­tel fog­lal­ko­zók­nak szük­sé­gük van ada­tok­ra, ar­chí­vum­ra, egy jó könyv­tár­ra. A kor­társ ma­gyar mű­vé­szet ku­ta­tói szá­má­ra az egyik leg­al­kal­ma­sabb ku­ta­tó­hely a Mű­csar­nok gon­do­san ren­de­zett könyv­tá­ra. Rövid tár­lat­ve­ze­té­sünk a ku­ta­tá­si le­he­tő­sé­ge­ket mu­tat­ja meg, majd film­vá­lo­ga­tás kö­vet­ke­zik a Ba­lázs Béla Stú­dió kor­tör­té­ne­ti je­len­tő­sé­gű kí­sér­le­ti film­je­i­ből (a Mű­csar­nok-BBS Ar­chí­vum­ból, ahol ezen fil­mek di­gi­tá­lis má­so­la­tát őrzik).
Regisztráció 19 órára
Regisztráció 21 órára
Bitte aktivieren Sie den Bild-Download um sich dieses Bild anzeigen zu lassen.
Bitte aktivieren Sie den Bild-Download um sich dieses Bild anzeigen zu lassen.
Bitte aktivieren Sie den Bild-Download um sich dieses Bild anzeigen zu lassen.
20 óra­kor Keserü Katalin, a ki­ál­lí­tás társ­ku­rá­to­ra tart tárlatvezetést a Természetművészet-változatok című kiállításon
Re­giszt­rá­ció­
Bitte aktivieren Sie den Bild-Download um sich dieses Bild anzeigen zu lassen.
Bitte aktivieren Sie den Bild-Download um sich dieses Bild anzeigen zu lassen.
Bitte aktivieren Sie den Bild-Download um sich dieses Bild anzeigen zu lassen.
20:30-kor
Turcsány Villő: Csomag III., performansz

Hang­mon­tázs: Nagy And­rás HSC
A hang­anyag Sa­mu­el Bec­kett : A játsz­ma vége és A meg­ne­vez­he­tet­len című mun­ká­i­ból tar­tal­maz rész­le­te­ket.
Elő­adók: Tur­csány Villő és Buday Enikő
"... ha nem érez­ném úgy-ahogy a tal­pa­mat és a te­nye­re­met, amely­től még nem si­ke­rült meg­sza­ba­dul­nom, tojás ala­kú­nak kép­zel­ném magam, bár nem olyan anyag­ból va­gyok, mint a tojás, de azért ha­son­lít­hat rá az ala­kom, két lyuk­kal, akár­hol, csak ki ne dur­ran­jak. (...) Min­den el­hul­lott, ami kiáll, el­ve­szett a hajam, ki­esett a sze­mem, nyom­ta­la­nul, olyan mély­re hullt, olyan messze, hogy nem hal­lot­tam sem­mit, talán még min­dig hul­lik las­san a hajam, akár a ko­rom­szem­cse, a fülem le­hul­lá­sát észre sem vet­tem. Fe­les­le­ge­sek mind, a lélek egy-egy da­rab­ja." Sa­mu­el Bec­kett: A meg­ne­vez­he­tet­len, rész­let

fotó: Elek Judit Ka­ta­lin, 2009

Bitte aktivieren Sie den Bild-Download um sich dieses Bild anzeigen zu lassen.
Bitte aktivieren Sie den Bild-Download um sich dieses Bild anzeigen zu lassen.
Bitte aktivieren Sie den Bild-Download um sich dieses Bild anzeigen zu lassen.
22 órakor Magyar Mozdulatművészeti Társulat és Magyar Mozdulatkórus: Hosszú promenád, mozdulatpanoptikum.
Koncepció és koreográfia: Fenyves Márk, Pálosi István
Élő zene: DJ ER (Szabó Richárd)
Természetművészet-Mozdulatművészet - improvizációs performance
Bitte aktivieren Sie den Bild-Download um sich dieses Bild anzeigen zu lassen.
Bitte aktivieren Sie den Bild-Download um sich dieses Bild anzeigen zu lassen. Csa­lá­di prog­ram Bitte aktivieren Sie den Bild-Download um sich dieses Bild anzeigen zu lassen.
Bitte aktivieren Sie den Bild-Download um sich dieses Bild anzeigen zu lassen.
Bitte aktivieren Sie den Bild-Download um sich dieses Bild anzeigen zu lassen.
Százezerből egy
2016. október 1., szombat 10:30 - 13:00

Száz­ezer közül fújta lá­bunk elé a szél azt az egy fa­le­ve­let, ami­ért le­ha­jol­tunk és ala­po­san szem­ügy­re ve­het­tük. Az a levél nagy meg­le­pe­tés volt, az ám! Ka­nyar­gó fo­lyó­part­jai, út­el­ága­zá­sai, ki­sebb-na­gyobb la­kó­te­le­pei vol­tak, mind tele fur­csa, meg­ne­vez­he­tet­len la­kók­kal, a lakók tör­té­ne­te­i­vel, re­mé­nye­i­vel, vá­gya­i­val. Pré­sel­jük agyag­ba, önt­sük gipsz­be, majd raj­zol­juk fel­na­gyít­va ezt a fur­csa re­pü­lő kon­ti­nenst, lé­nye­i­vel, la­kó­i­val, ál­ma­i­val. Varga Fe­renc 300 lapon rög­zí­tett tus­raj­za nyo­mán in­dul­ha­tunk erre a szom­bat dél­előt­ti ka­land­ra.

Az Ágak kiállítás-együttes Korhatár nélkül programsorozata szombat délelőttönként
Bitte aktivieren Sie den Bild-Download um sich dieses Bild anzeigen zu lassen.
Bitte aktivieren Sie den Bild-Download um sich dieses Bild anzeigen zu lassen. Fel­ol­va­só­szín­há­zi fan­tá­zia Bitte aktivieren Sie den Bild-Download um sich dieses Bild anzeigen zu lassen.
Bitte aktivieren Sie den Bild-Download um sich dieses Bild anzeigen zu lassen.
Bitte aktivieren Sie den Bild-Download um sich dieses Bild anzeigen zu lassen.
Frida
któber 4., kedd 19 óra

Frida Kahlo sze­re­pé­ben: Fa­za­kas Júlia
Köz­re­mű­kö­dik: Men­szá­tor Hé­resz At­ti­la, Zá­ho­nyi Enikő, Gyöngy Zsu­zsi
VJ: reza­gi
Frida Kahlo és Fe­de­ri­co Gar­cía Lorca írá­sa­i­ból össze­ál­lí­tot­ta és ren­dez­te: Se­di­ánsz­ky Nóra

A hu­sza­dik szá­zad egyik leg­kü­lö­nö­sebb sorsú fes­tő­je, leg­iz­gal­ma­sabb asszo­nya, leg­na­gyobb ha­tá­sú, sa­já­tos, csak rá jel­lem­ző utat járó mű­vé­sze. Frida Kahlo egé­szen a vég­le­te­kig sza­bad, füg­get­len ember (és nő!), aki min­dig kész meg­fi­zet­ni az árat dön­té­se­i­ért és té­ve­dé­se­i­ért, s aki­nek alap­ve­tő­en két, egy­mást erő­tel­je­sen ki­egé­szí­tő pólus ha­tá­roz­za meg az éle­tét, ez­ál­tal al­ko­tá­sa­it is: az élet szom­ja­zó vágya és a kora gyer­mek­ko­ra óta kí­sé­rő­jé­ül sze­gő­dő fáj­da­lom.

Be­lé­pő­jegy: 1200 Ft
Bitte aktivieren Sie den Bild-Download um sich dieses Bild anzeigen zu lassen.
Bitte aktivieren Sie den Bild-Download um sich dieses Bild anzeigen zu lassen. Műcsarnok Filmklub Bitte aktivieren Sie den Bild-Download um sich dieses Bild anzeigen zu lassen.
Bitte aktivieren Sie den Bild-Download um sich dieses Bild anzeigen zu lassen.
Bitte aktivieren Sie den Bild-Download um sich dieses Bild anzeigen zu lassen.
Lenny Abrahamson: A szoba
2016. október 5., szerda 18 óra
(Room, 118 perc, 2015)
Előadó: Baranyai Béla újságíró, filmkritikus

Lenny Abrahamson ír rendező az emberi élet legmélyebb bugyraiban vájkál, ráadásul – a látszat ellenére – nem is csak egy témát feszeget. Egy nő és a fia, Jack évek óta bezárva él egyetlen szobában, ahol csak a legszükségesebb tárgyak veszik őket körül. Egy elérhetetlen tetőablakon keresztül jut be hozzájuk némi természetes fény, de a külvilággal más kapcsolatuk nincs. A nőt időnként felkeresi fogva tartójuk, akit egymás között csak Patásnak hívnak. Megrázó film a bezártságról, és arról, milyen ijesztő is lehet a szabadság.

Be­lé­pő­díj: 800 Ft
Bitte aktivieren Sie den Bild-Download um sich dieses Bild anzeigen zu lassen.
Bitte aktivieren Sie den Bild-Download um sich dieses Bild anzeigen zu lassen. Élőfolyóirat Bitte aktivieren Sie den Bild-Download um sich dieses Bild anzeigen zu lassen.
Bitte aktivieren Sie den Bild-Download um sich dieses Bild anzeigen zu lassen.
Bitte aktivieren Sie den Bild-Download um sich dieses Bild anzeigen zu lassen.
(II. évfolyam, 5. szám),

ALBERT GÁBOR: EGY MAGÁNYOS MERÉNYLŐ ELMÉLKEDÉSEI című könyvének bemutatója

A könyvet bemutatja és a szerzővel beszélget: Tarján Tamás irodalomtörténész.

Közreműködik:
Szabó András előadóművész és
Fóris Szilárd zongoraművész

A könyv a helyszínen kedvezményes áron megvásárolható.

A Magyar Művészeti Akadémia irodalmi tagozatának szervezésében.
Előadóterem
Belépőjegy: 300 Ft
Bitte aktivieren Sie den Bild-Download um sich dieses Bild anzeigen zu lassen.
Bitte aktivieren Sie den Bild-Download um sich dieses Bild anzeigen zu lassen. A Középülettervezési Tanszék 70 éve közvetlen közelségben Bitte aktivieren Sie den Bild-Download um sich dieses Bild anzeigen zu lassen.
Bitte aktivieren Sie den Bild-Download um sich dieses Bild anzeigen zu lassen.
2016. október 6., csütörtök 18 óra

Fer­kai And­rás Ybl-dí­jas épí­té­szet­tör­té­nész, egye­te­mi tanár, a MOME De­sign- és Mű­vé­szet­tör­té­net Tan­szé­ké­nek ve­ze­tő­je be­szél­get a meg­hí­vott ven­dé­gek­kel a KÖZÉP 70 éves tör­té­ne­té­hez kö­tő­dő­en az el­múlt év­ti­ze­dek alatt meg­vál­to­zott épí­té­sze­ti fel­ada­tok­ról, az épí­té­szek és az épí­té­szet sze­re­pé­ről, ezzel össz­hang­ban a ter­ve­zés és a kép­zés során mó­do­su­ló hang­sú­lyok­ról, az ál­lan­dó és új ér­té­kek­ről.

Ven­dé­gek:
Csá­goly Fe­renc Ybl- és Kos­suth-dí­jas épí­tész, egye­te­mi tanár, a Köz­épü­let­ter­ve­zé­si Tan­szék volt ve­ze­tő­je
Ma­ro­si Mik­lós Ybl- és Szé­che­nyi-dí­jas épí­tész, Közti stú­dió­ve­ze­tő
Puhl Antal Ybl-dí­jas épí­tész, a Deb­re­ce­ni Egye­tem Épí­tész­mér­nök Tan­szé­ké­nek egye­te­mi ta­ná­ra
Török Fe­renc Ybl- és Kos­suth-dí­jas épí­tész, egye­te­mi tanár, a Köz­épü­let­ter­ve­zé­si Tan­szék volt ve­ze­tő­je

A KÖZÉP – köz­épü­le­tek köz­vet­len kö­zel­ség­ben ki­ál­lí­tás kí­sé­rő­prog­ram­ja­in napi be­lé­pő­jeggyel lehet részt venni.

In­for­má­ció: http://​www.​kozep.​bme.​hu, https://​www.​facebook.​com/​kozep.​bme/​

Bitte aktivieren Sie den Bild-Download um sich dieses Bild anzeigen zu lassen.
Bitte aktivieren Sie den Bild-Download um sich dieses Bild anzeigen zu lassen. Dedikálás Bitte aktivieren Sie den Bild-Download um sich dieses Bild anzeigen zu lassen.
Bitte aktivieren Sie den Bild-Download um sich dieses Bild anzeigen zu lassen.
Bitte aktivieren Sie den Bild-Download um sich dieses Bild anzeigen zu lassen.
2016. október 7., péntek 17 óra
Szervátiusz Tibor dedikálja a Műcsarnok gondozásában megjelent Szervátiusz Jenő és Szervátiusz Tibor | Két szobrász, két nemzedék | Two sculptors, two generations című albumot.
Bitte aktivieren Sie den Bild-Download um sich dieses Bild anzeigen zu lassen.
Bitte aktivieren Sie den Bild-Download um sich dieses Bild anzeigen zu lassen. Koncert Bitte aktivieren Sie den Bild-Download um sich dieses Bild anzeigen zu lassen.
Bitte aktivieren Sie den Bild-Download um sich dieses Bild anzeigen zu lassen.
Bitte aktivieren Sie den Bild-Download um sich dieses Bild anzeigen zu lassen.
2016. október 7., péntek 18 óra

Csoóri Sándor (hegedű), ifj. Csoóri Sándor („Sündi”, kontra), Csoóri Bendegúz (bőgő)

Szervátiusz Jenő és Szervátiusz Tibor kiállításán

Ádám István széki prímás és két fiának zenélése, a széki „varázsjeles” vonózás különlegesen egyedi népzenénk megszólaltatásában. Csoóri Sándor két fiával folytatja ezt a magyar örökséget, a népzene kedvelőinek örömére. Műsorukban a széki zene mellett kalotaszegi és mezőségi dallamokkal is hirdetik a magyar „klasszikus” népzene nagyságát.

A Zenei kapcsolódások rendezvényein napi belépőjeggyel lehet részt venni
Bitte aktivieren Sie den Bild-Download um sich dieses Bild anzeigen zu lassen.
Bitte aktivieren Sie den Bild-Download um sich dieses Bild anzeigen zu lassen. Műhelybeszélgetés a természetről és a természetfelettiről Bitte aktivieren Sie den Bild-Download um sich dieses Bild anzeigen zu lassen.
Bitte aktivieren Sie den Bild-Download um sich dieses Bild anzeigen zu lassen.
Bitte aktivieren Sie den Bild-Download um sich dieses Bild anzeigen zu lassen.
Kis gesztusok – globális nézőpont
2016. ok­tó­ber 8., szombat 10:00 – 15:00, Elő­adó­te­rem
Az ÁGAK | Ter­mé­szet­mű­vé­szet-vál­to­za­tok című ki­ál­lí­tás kí­sé­rő­ese­mé­nye

Mit je­lent ma a ter­mé­szet fo­gal­ma? Ho­gyan és mennyi­ben sza­bad be­avat­koz­nunk? Mit je­lent a kör­nye­ze­ti etika? Mit te­kin­tünk anya­gi­nak, és mit élő­nek?


Meg­hí­vott elő­adó­ink három te­ma­ti­kus szek­ci­ó­ban jár­nak körül egy-egy, a ter­mé­szet­mű­vé­szet­hez köt­he­tő gon­do­lat­kört. A Ter­mé­szet­mű­vé­szet-vál­to­za­tok ki­ál­lí­tás­hoz kö­tő­dő, annak anya­gá­ból és gon­do­la­ti­sá­gá­ból im­pul­zust me­rí­tő, gon­do­lat­éb­resz­tő elő­adá­sok az akár lét­kér­dé­sek­nek is ne­vez­he­tő témák pár­hu­za­mos, több szem­pon­tú meg­kö­ze­lí­té­sét kí­nál­ják. Az egy­mást kö­ve­tő blok­kok a tár­sa­da­lom­tu­do­má­nyok, a mű­vé­szet és a val­lás sa­já­tos szak­mai szem­szö­gé­ből vizs­gál­ják a ter­mé­szet – ember – tár­sa­da­lom – mű­vé­szet bo­nyo­lult vi­szony­rend­sze­rét.

10:00 – 11:15 Ter­mé­szet a ha­gyo­mány­ban
Mohay Tamás : Ta­pasz­ta­la­tok a ter­mé­szet­ről és a ter­mé­sze­ten tú­li­ról
Pr­es­sing Lajos : Az el­ve­szett lélek ke­re­sé­se. Ta­ní­tá­sok a ter­mé­szet­ről a mű­vé­szet­ben, a mí­tosz­ban és a me­sék­ben
Ve­szely Bea : A lo­vag­lás ha­gyo­má­nya a kor­társ (utáni) mű­vé­szet­ben
Az elő­adá­so­kat kö­ve­tő be­szél­ge­tés mo­de­rá­to­ra: Antal Z. Lász­ló

11:30 – 12:45 Ter­mé­szet-ér­tel­me­zé­sek
Me­na­sá­gi Péter: Ter­mé­szet – Ember – Mű­vé­szet
Kocsi Lajos : A ter­mé­szet­től ih­le­tett és mű­vé­szet­tel át­ha­tott élet­fel­fo­gás­ról – ha­gyo­má­nyos meg­kö­ze­lí­tés­ben
Hor­váth Ró­bert : Szel­lem és anyag a mű­vé­szet­ben, a fi­lo­zó­fi­á­ban és a tra­di­ci­o­ná­lis böl­cses­ség­ben. Rövid át­te­kin­tés
Az elő­adá­so­kat kö­ve­tő be­szél­ge­tés mo­de­rá­to­ra: Mohay Tamás

13:00 – 14:15 A Ter­mé­szet köny­ve
Antal Z. Lász­ló: Sze­mé­lyes él­mé­nyek - tár­sa­dal­mi ha­tá­sok
Sajgó Sza­bolcs: A lát­ha­tó­ban a nem lát­ha­tó
Bukta Imre gon­do­la­tai
Az elő­adá­so­kat kö­ve­tő be­szél­ge­tés mo­de­rá­to­ra: Horváth Róbert

14:30 – 15:00 Ke­se­rü Ka­ta­lin, a ki­ál­lí­tás ku­rá­to­ra tart tár­lat­ve­ze­tést a prog­ram részt­ve­vő­i­nek

A belépés ingyenes
Bitte aktivieren Sie den Bild-Download um sich dieses Bild anzeigen zu lassen.
Bitte aktivieren Sie den Bild-Download um sich dieses Bild anzeigen zu lassen. Csa­lá­di prog­ram Bitte aktivieren Sie den Bild-Download um sich dieses Bild anzeigen zu lassen.
Bitte aktivieren Sie den Bild-Download um sich dieses Bild anzeigen zu lassen.
Bitte aktivieren Sie den Bild-Download um sich dieses Bild anzeigen zu lassen.
Te tudod, kik azok a Vadócok?
Történet az eltűnő és újra előkerülő Vadócokról. Egyszer azt mesélte valaki, hogy Vadócok pedig nincsenek. Hiszen nem láthatók, nem tudjuk honnan jönnek, merre mennek, hol és mit csinálnak. Épp ilyen szép őszi nap volt, amikor csipkebogyó szüretelés közben hallottam, - nem is lényeges kitől, hogy Vadócok pedig vannak! Időnként összegyűlnek vizek mellett, patakparton, rácsodálkoznak tükörképükre s ezen nagyokat kacagnak, annyira örülnek, hogy körtáncot járnak, amíg csak a hold világít és míg a vízipókok muzsikálnak nekik pókhálóból szőtt hangszereiken. Péter Ágnes alkotásán talán felfedezhetjük a Vadócokat, de ha őket mégsem, akkor azt a helyet, ahol utoljára körtáncot jártak. Nádtollal, tintával készítünk képeket a Vadócok mulatozásáról, fergeteges forgásukról.

A családi napok programjaira a kiállításra megvásárolt jegyek érvényesek, 7 éves kor alatt a részvétel ingyenes.
Bitte aktivieren Sie den Bild-Download um sich dieses Bild anzeigen zu lassen.
Bitte aktivieren Sie den Bild-Download um sich dieses Bild anzeigen zu lassen. Kiállítások a Műcsarnokban Bitte aktivieren Sie den Bild-Download um sich dieses Bild anzeigen zu lassen.
Bitte aktivieren Sie den Bild-Download um sich dieses Bild anzeigen zu lassen.
Bitte aktivieren Sie den Bild-Download um sich dieses Bild anzeigen zu lassen.
Ágak | Természetművészet – Változatok
Kis Gesztusok| Természetszövetség| Öko-avantgárd
Műcsarnok | 2016. 07. 27. – 2016. 10. 16.Bitte aktivieren Sie den Bild-Download um sich dieses Bild anzeigen zu lassen.
Bitte aktivieren Sie den Bild-Download um sich dieses Bild anzeigen zu lassen.
Bitte aktivieren Sie den Bild-Download um sich dieses Bild anzeigen zu lassen.
Ágak | Szervátiusz Jenő és Szervátiusz Tibor
Két szobrász, két nemzedék
Műcsarnok | 2016. 07. 27. – 2016. 10. 16.


Bitte aktivieren Sie den Bild-Download um sich dieses Bild anzeigen zu lassen.
Bitte aktivieren Sie den Bild-Download um sich dieses Bild anzeigen zu lassen.
Bitte aktivieren Sie den Bild-Download um sich dieses Bild anzeigen zu lassen.
KONTROLL – A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Média Design Tanszék hallgatóinak kiállítása
Műcsarnok#Box | 2016. szeptember 23. - november 20.

Bitte aktivieren Sie den Bild-Download um sich dieses Bild anzeigen zu lassen.
Bitte aktivieren Sie den Bild-Download um sich dieses Bild anzeigen zu lassen.
Bitte aktivieren Sie den Bild-Download um sich dieses Bild anzeigen zu lassen.
KÖZÉP – középületek közvetlen közelségben, a BME Építészmérnöki Kar Középülettervezési Tanszék hetven éves jubileumi kiállítása
Műcsarnok Kamaraterem | 2016. szeptember 24. - október 22.

Bitte aktivieren Sie den Bild-Download um sich dieses Bild anzeigen zu lassen.
Bitte aktivieren Sie den Bild-Download um sich dieses Bild anzeigen zu lassen. PROGRAMBÉRLET Bitte aktivieren Sie den Bild-Download um sich dieses Bild anzeigen zu lassen.
Bitte aktivieren Sie den Bild-Download um sich dieses Bild anzeigen zu lassen.
A bérlet ára három alkalomra 3600 Ft, hat alkalomra 6000 Ft
Diákoknak és nyugdíjasoknak három alkalomra 1800 Ft, hat alkalomra 3000 Ft
Érvényes szeptember-október folyamán szabadon választva a Színpad, a Zenei kapcsolódások rendezvényei, illetve a tárlatvezetések és a családi délelőttök közül.Bitte aktivieren Sie den Bild-Download um sich dieses Bild anzeigen zu lassen.